Retourbeleid


Retourneren

Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Herroepingsrecht

Wanneer je gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht, ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Twinkelins. Het kenbaar maken kan je doen door een e-mail te sturen of onderstaand modelformulier voor herroeping ingevuld te sturen naar info@twinkelins.nl.

Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient het product in de originele staat en verpakking conform de door Twinkelins verstrekte en duidelijke instructies te retourneren. Tevens dien je te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor je rekening. Het reeds betaalde bedrag, zal Twinkelins zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Twinkelins. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die bij betaling is gebruikt.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Twinkelins
info@twinkelins.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Winkelwagen